Anronet Agencja Reklamowa Kraków | Kreacje graficzne, Strony internetowe, Kampanie Google Ads

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony
internetowej https://www.anronet.pl
Administratorem strony jest:

Anronet Agencja Reklamowa s.c.
ul. Armii Kraków 7a
30-433 Kraków
NIP: 679-27-02-085

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: info@anronet.pl

§ 1

Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Anronet Agencja Reklamowa s.c. ul. Armii Kraków 7a, 30-433 Kraków, NIP: 679-27-02-085
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.anronet.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza wysyłania wiadomości dostępnego na Stronie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza wysyłania wiadomości przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
○ prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
○ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
○ prawo do przenoszenia danych,
○ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
○ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora